Ochrana osobných údajov

Rešpektujeme Vaše súkromie a zároveň chceme, aby ste pri využívaní našich služieb a kontakte s našou spoločnosťou mali čo najvyšší užívateľský komfort. Preto zbierame a spracovávame iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné k realizácii a požadované na základe zákona.

Ochrane osobných údajov venujeme zvýšenú pozornosť. Chceme aby ste mali istotu, že Vaše dáta sú u nás v bezpečí a bez Vášho výslovného súhlasu nebudú poskytnuté tretím stranám.

Spoločnosť:

Company name MTJ s.r.o.
Reg. number 45434646
VAT number SK2022995084
Tax number 2022995084
Adress Poľná 3 , Poproč , 04424, Slovakia

je prevádzkovateľom, ktorý spracováva pri svojej činnosti osobné údaje v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (ďalej aj ako GDPR).  Spoločnosť na špecializované činnosti využíva služby sprostredkovateľov, ktorí sú povinní rešpektovať ochranu súkromia v zmysle GDPR.

 

Dotknuté osoby

Poskytovateľ prevádzkuje webovú stránku, kde sa využíva technológia cookies. Preto sú všetci návštevníci stránky považovaní za dotknuté osoby, aj keď priamo žiadne údaje neposkytli.  Ďalšie skupiny dotknutých osôb tvoria návštevníci, ktorí vyplnili formulár na stránke za konkrétnym účelom a udelili zároveň súhlas na spracovanie údajov poskytnutých formulárom.

Samostatnú skupinu tvoria zákazníci spoločnosti, kde pri uzatvorení zmluvy sú potrebné ďalšie informácie aj zo zákonných dôvodov.

 

Rozsah spracovaných údajov a účel spracovania

Osobné údaje sa spracovávajú výlučne pre oprávnené záujmy spoločnosti  a plnenie zákoných povinností v súlade s GDPR

Pre všetky dotknuté osoby spracovávame: identifikátor osoby, IP adresa, cookies
Pre odberateľov noviniek emailom:  identifikátor osoby, meno, emailová adresa
Pre zákazníkov: meno, priezvisko, údaje z dokladu totožnosti a iných predložených dokladov, adresu, email, telefónne číslo a:

 • údaje o bonite, ktoré môžeme spracúvať na základe vášho súhlasu a ktoré potrebujeme, aby sme vám mohli ponúkať služby našich partnerov v oblasti sprostredkovania financovania, poistenia, a iné,
 • údaje o tovare alebo službách, ktoré sme vám poskytli či sme s vami komunikovali o ich poskytnutí (napr. údaje o automobile, ohľadne ktorého sme s vami uzavreli kúpnu zmluvu, či sme o jej uzavretí rokovali, vrátane VIN a evidenčného čísla), údaje získané v súvislosti s Vašou návštevou našich internetových stránok - IP adresa, súbory cookies prípadne iný online identifikátor (bližšie viď nižšie časť cookies).
   

Osobné údaje spracúvame manuálne i automatizovane elektronickými systémami (napr. s pomocou softvéru alebo aplikácií); nevykonávame také spracúvanie osobných údajov, ktoré by viedlo k automatizovanému rozhodovaniu.

 

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané Prevádzkovateľom, prípadne externými spolupracovníkmi a sprostredkovateľmi. Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať sprostredkovatelia výhradne na základe zmluvy o spracúvaní osobných údajov.

V tomto zmysle môže Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje na oprávnené účely poskytnúť týmto príjemcom:

 

 • externým spolupracovníkom a dodávateľom za účelom plnenia zmluvy,
 • staniciam technickej kontroly za účelom vykonania technickej alebo evidenčnej kontroly vozidla, ohľadom ktorého sme s Vami uzavreli kúpnu zmluvu,
 • osobám, ktoré pre nás technicky zabezpečujú prevádzku určitej služby alebo prevádzkovatelia technológií, ktorých pre naše služby využívame,
 • marketingovým a výskumným agentúram za účelom marketingového spracovania alebo šetrenia a pre ponuky obchodu, služieb a produktov,
 • prevádzkovateľom reklamných systémov v súvislosti s cielenou reklamou; poskytovateľom služieb nevyhnutných pre výkon našej činnosti (administratívne činnosti, vzdelávacie činnosti, archivácia, právne poradenstvo atď.).

 

Osobné údaje uchovávame iba po nevyhnutne nutnú dobu a archivujeme v zmysle zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré spracúvame s Vaším súhlasom, uchovávame iba po dobu trvania účelu, na ktorý bol súhlas udelený.

 

Zákonnosť spracovania osobných údajov je založená nasledujúcimi titulmi:

 

 • Súhlas subjektu údajov,
 • Plnenie zmluvy,
 • Plnenie právnych a regulatórnych povinností.

 

 

Cookies

Poskytujeme dotknutým osobám detailné informácie o využívaní cookies  s možnosťou udelenia alebo odvolania súhlasu pre jednotlivé typy cookies online na stránke. V rámci Cookies služby Google Analytics využívame anonymizáciu IP adresy. Viac informácii na www.rscars.sk/sukromie/cookies

 

Doba uchovávania osobných údajov

Doba uchovávania osobných údajov sa líši v závislosti od účelu a právneho základu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti platí, že Spoločnosť uchováva osobné údaje po nasledujúce doby:
• ak sa osobné údaje spracúvajú z dôvodu splnenia povinnosti vyplývajúcej zo zákona – po dobu vyžadovanú príslušným zákonom
•  ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu – po dobu, na ktorú bol súhlas udelený alebo do času odvolania súhlasu

 

Práva dotknutých osôb:

Dotknuté osoby majú právo:

 • na informácie o spracúvaní vašich osobných údajov,
 • získať prístup k osobným údajom, ktoré sa o vás uchovávajú,
 • požiadať o opravu nesprávnych, nepresných alebo neúplných osobných údajov,
 • požiadať o vymazanie osobných údajov, keď viac nie sú potrebné, alebo ak je spracúvanie nezákonné,
 • namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na marketingové účely alebo na základe, ktorý súvisí s vašou konkrétnou situáciou,
 • požiadať o obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov v osobitných prípadoch,
 • dostať svoje osobné údaje v strojovo čitateľnom formáte a poslať ich inému prevádzkovateľovi („prenosnosť údajov“),
 • požiadať, aby rozhodnutia založené na automatizovanom spracúvaní, ktoré sa vás týkajú alebo vás výrazne ovplyvňujú, pričom vychádzajú z vašich osobných údajov, vykonávali fyzické osoby, a nie počítače. Takisto máte v tomto prípade právo vysloviť svoj názor a namietať proti rozhodnutiu.

 

Ak si chcete uplatniť svoje práva, mali by ste sa obrátiť na úradníka pre ochranu údajov rado@rscars.sk . Na vašu žiadosť odpovieme najneskôr do jedného mesiaca.  Keď si budete chcieť uplatniť svoje práva, môžete byť požiadaní, aby ste poskytli informácie na potvrdenie vašej totožnosti (napr. kliknutie na overovací odkaz, zadanie používateľského mena alebo hesla).